Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-01-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-28. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Woińska, adres poczty elektronicznej sp46@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 741 56 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 46 w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 46 w Białymstoku, ul. Słonimska 38, 15-029 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: sp46@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 741 56 61

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Piasta. Teren wokół budynku jest utwardzony i znajduje się parking. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Po bokach są poręcze ułatwiające poruszanie się osobom słabowidzącym lub z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację szkoły.
Przed szkołą znajduje się parking, na którym jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Sekretariat znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

W I kwartale 2023 roku oddano do użytku nowy dwupiętrowy budynek, który przylega do istniejącego budynku. Każda z kondygnacji dostosowana jest do osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek wyposażony jest w windę. Na parterze znajduje się sala gimnastyczna z zapleczem, pierwsze i drugie piętro to sale dydaktyczne i terapeutyczne. Pomieszczenia saniterne dososowane są do osób z  niepełnosprawnością ruchową oraz posiadają powiadomienie dźwiękowe.

Szkoła Podstawowa Nr46 Specjalna
w Białymstoku
ul. Słonimska 38
15-029 Białystok

tel./faks 85 741 56 61 
Powrót na początek strony